Folkehelse – Trygghet – Trivsel – Fellesskap

Molde – For de mange – ikke for de få!

Vi utvikler Molde sammen!

Hovedoppgaven til vår offentlige sektor – og kommunene våre – er å dekke innbyggernes behov. Dette gjøres på demokratisk vis etter politisk vedtatte mål. For å sikre at flest mulig kan delta i folkestyret, jobber vi for dagmøter.

Molde kommune skal preges av gode fellesskapsløsninger. Vi skal kjenne trygghet når vi trenger det som mest, når sykdom eller alderdom gjør at vi trenger hjelp og omsorg. En god oppvekst danner grunnmuren for et godt liv som voksen. Derfor er Molde SV opptatt av innholdet i skolen og av at barn og unge opplever å høre til og ha en meningsfull fritid. Molde SV mener at gode velferdstjenester er det fineste vi kan gi hverandre! Gode kommunale tjenester som er tilgjengelige når vi trenger dem, for eksempel barnehageplasser, er også den beste næringspolitikken!

Alt vi gjør, både i næringslivet og i offentlig sektor, må bli gjort på en måte som er bærekraftig; økonomisk, sosialt og miljømessig. Det haster å endre hvordan vi lever, jobber og driver næringer, for at ikke klimaendringer og naturtap skal få de enorme konsekvensene som vi ser konturene av. De mange små og større valg vi gjør lokalt gir til sammen konsekvenser for klima og naturtap. Vi må derfor være bevisste og tenke langsiktig når vi planlegger for arealbruk og samferdselsløsninger i kommunen vår. Vi trenger et rettferdig, grønt skifte.

Også i Molde ser vi at forskjellene øker, blant annet gjennom at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier har blitt større. Vi blir også flere eldre i årene framover. Molde SV ønsker å satse på «Folkehelsepakka Molde», med tiltak i alle sektorer.

Fellesskapsløsningene våre skal skinne! Tjenestene som Molde kommune leverer til oss som innbyggere skal være noe som vi kan være stolte av, – og de ansatte skal kunne ha faglig stolthet.

Dette går vi til valg på for valgperioden 2023 – 2027:

Den gode oppvekst i Molde

Mange av våre barnehager og skoler har nye og godt tilpassede bygg og fine, naturlige uteområder. Diskusjoner om endring av skolestruktur på grunn av kommunens økonomiske situasjon skaper likevel usikkerhet. Molde SV ønsker så langt som mulig å unngå at noen  barn må tilbringe for stor del av oppveksten på skolebuss, og legge til rette for at det er mulig for unge familier å etablere seg i bygdene våre.

Molde SV mener likevel at det er naturlig at skolestrukturen vår blir drøftet, blant annet som følge av den demografiske utviklinga i kommunen, men dette må skje som en del av en helhetlig planlegging. Den overordnede oppvekstplanen må på plass før vi reviderer skolebruksplanen. 

Molde SV vil arbeide for:

 • gode, tilpassede undervisningstilbud for våre elever.
 • tidlig innsats i barnehage og skole for økt mestring og trivsel, og for å hindre senere frafall.
 • at ny skolebruksplan utsettes til etter at en godt gjennomarbeidet oppvekstplan er vedtatt, slik at disse ses i sammenheng.
 • skjermfrie soner og prioritering av læremidler i skolen.
 • utvidet skolehelsetjeneste der PPT, barnevern, psykisk helse og rusforebyggende tjenester er mer tilgjengelige for skolene.
 • å styrke tilbudet for elever som ikke har utbytte av fellesskolen.
 • ungdomsbyen / ungdomskommunen Molde! – et mangfold av aktivitets- og fritidstilbud tilgjengelig for ungdommene våre i hele kommunen.
 • gratis SFO for alle.
 • offentlige skoler og barnehager, med full barnehagedekning og mål om fortløpende opptak.
 • at Molde kommune må forberede seg på at 6-årsreformen blir tatt bort.
 • kvalifiserte pedagoger i skole og barnehage med tilstrekkelig bemanning.
 • gratis hall, baneleie og dirigenttjenester for barn og ungdom.
 • mer obligatorisk svømmeopplæring i skolen.
 • å styrke mat og helse (skolekjøkkenet) og praktisk-estetiske fag.
 • utprøving av måltid på ungdomsskoler.
 • trafikksikkerhetstiltak langs skolevei og rundt alle skoler og barnehager (hjertesoner). God trafikkopplæring for barnehagebarn og skoleelever.

Grønne Molde

Arealbruk, by- og tettstedutvikling, samferdsel m.m.

SV er et miljøparti. Vi vil arbeide for at Molde skal bli en miljøvennlig nullutslippskommune. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig kan sykle og gå i stedet for å velge bil på kortere strekninger, og at kollektivtransport er tilgjengelig, praktisk og rimelig. I sentrum må flere av oss velge gange, sykkel og kollektivtransport framfor privatbil. Fortetting i Molde sentrum gjør det viktigere enn noen gang at gode og grønne fellesarealer for rekreasjon, folkehelse og trivsel er lett tilgjengelig uten bruk av bil. Dette må prioriteres ved utvikling av Lundavang, og gjennom utvikling av planer for Retiroparken som sikrer bruk og tilgang for allmennheten. Det er viktig med god tilrettelegging ved populære friluftsområder for å hindre for stor belastning på naturen.

Molde SV vil arbeide for:

 • at kommunens klimaplan blir fulgt opp med tiltak i kommende kommunestyreperiode for å nå nasjonale mål.
 • bedre tilrettelegging for myke trafikanter gjennom:
  • bygging av sammenhengende gang- og sykkelveger.
   • gang- og sykkelveg fra Eidsvåg til Rød må nå bli realisert.
  • merking av sammenhengende sykkeltraséer med rødt (som i andre sykkelbyer), med mål om å få sykkelandelen opp til 10% i 2025.
  • å sikre tilgang til snarveger.
  • en oppdatert trafikksikkerhetsplan.
  • redusert bilparkering i gateløp.
  • bedre tilrettelegging for gående og syklende ved knutepunkt som ferjeleier, bussterminaler/holdeplasser, idrettsanlegg og lignende.
  • god sykkelparkering under tak ved alle sentrale knutepunkt.
  • god og trygg sykkelparkering ved alle næringsbygg.
  • premiering av næringsaktører og offentlige som tilrettelegger og belønner miljøvennlig transport som buss, sykkel og gange.
 • utvidet busstilbud i hele kommunen, timeekspressrute også i retning Sunndalsøra/Oppdal.
 • utprøving av bestillingstransport og mindre busser på enkelte strekninger.
 • å legge til rette for variert boligbygging i sentrum, også av rimeligere boliger/ungdomsboliger, for eksempel i Fabrikkvegen, Fagerlivegen og på nye Lundavang.
 • å ta hele kommunen i bruk, utvikle spredt bosetting med rimelige tomter/boliger med variert størrelse, også tomter for de som ønsker plass til kjøkkenhage, hest og kaniner, og for de som ønsker seg tomt for et mikrohus.
 • å håndheve boplikten (lys i alle hus).
 • å sikre folk tilgang til strandsona, frilufts- og rekreasjonsområder, også ved utvikling av planer for Lundavang og Retiro.
 • landbasert fiskeoppdrett i urørte kystområder må vurderes nøye.
 • at det ikke skjer nyetableringer eller utviding av eksisterende oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
 • å si nei til nye havbrukskonsesjoner til miljøproblema i næringa er løst. Gjødsla fra næringa skal på land og brukes som ressurs.
 • fortsatt satsing på elferjer. Nei til Møreaksen!
 • å bevare Fannestranda. Nei til firefeltsveg!
 • bygging av rundkjøringer i større kryss.
 • trafikksikkerhetstiltak / avbøtende tiltak for strekninga Årø – Lønset.
 • ny reguleringsplan for Raudsand.
 • et sterkt jord- og naturvern.
 • at arealbudsjett og arealregnskap må brukes aktivt for å begrense nedbygging av natur.
 • Lundavang som en familievennlig bydel med grønn infrastruktur til hele byens beste.
 • sikring av Moldemarka som natur- og friluftsområde.

Trygghet når du trenger det mest

Befolkningsframskriving viser at vi det neste tiåret vil bli om lag 1000 flere over 80 år i kommunen vår, mens vi i samme periode sannsynligvis vil få flere hundre færre i alderen 0-18. Dette vil kreve en vridning av kommunens ressursbruk og tjenestetilbud, som vi må forberede oss på, og som innbyggerne må få være med på å påvirke.

Det blir avgjørende at kommunen holder tritt med et økende behov for helse- og omsorgstjenester på grunn av flere eldre innbyggere, samtidig som vi klarer å forebygge mer enn før, slik at den enkeltes behov for pleie- og omsorgstjenester kan utsettes lengst mulig. Folkehelsearbeid i vid forstand blir viktigere enn noen gang.

Trygghet innebærer også økonomisk trygghet gjennom livet, og at man ikke skyves ut av fellesskapet dersom man ikke kan arbeide eller har lav inntekt.

Molde SV vil arbeide for:

 • en folkehelsepakke i Molde gjennom et mangfold av lavterskeltiltak, eksempelvis turgrupper, grønn resept og økt fysisk aktivitet i skolen.
 • at alle som bor i kommunen har fastlege.
 • kommunal psykologtjeneste.
 • nok kapasitet innen hverdagsrehabilitering.
 • nok sykehjemsplasser for å sikre forsvarlig helsehjelp og en verdig livssituasjon for de sykeste.
 • å realisere utleieboliger og tilrettelegging for hjemmebasert omsorg i Vistdal.
 • at velferdstjenestene ikke privatiseres, slik at offentlige ressurser ikke går til anbudsprosesser og kontroll i stedet for til velferd.
 • at økonomisk sosialhjelp ikke avkortes når mottakere mottar gaver i et rimelig omfang.
 • at kommunen tilrettelegger også for rimelige boliger, og “Leie for eie-ordninger».
 • at vi i størst mulig grad bruker våre egne fagressurser til å utvikle tjenestene framfor innleie av konsulenter. Slik sikrer vi også at vi selv har utviklingskompetansen.
 • sterkt fokus på brukermedvirkning – også de som trenger helsehjelp og velferdstjenester skal ha innflytelse over eget liv.

Kultur og frivillighet – limet i samfunnet vårt

Vi skal ikke bare ha noe å leve av – vi skal også ha noe å leve for! Kulturopplevelser, menneskemøter og gode fellesskap gir mening i livet for de fleste av oss, og bygger trivsel og folkehelse. FNs «World Happiness Report» slår fast at vi blir lykkeligere hvis vi ser hverandre og tar vare på hverandre. Nabolaget er også et lag som skal bygges. Vi som fellesskap må ta ansvar for hverandres velferd. Dette skjer både gjennom at vi betaler skatt for å finansiere velferdstjenestene våre, men også gjennom frivillig arbeid. Vi må tilrettelegge for frivilligheten og prøve ut nye og flere samarbeid mellom kommune og frivillighet. Dette er viktig folkehelsearbeid! Folkehelsearbeidet må systematiseres på tvers av sektorer, internt i kommunen og i samarbeid med frivillig sektor, akademia, næringsliv, innbyggerne og andre offentlige og private instanser.   

Molde SV vil arbeide for:

 • et tett og forpliktende samarbeid med frivillig sektor.
 • tiltak som sikrer at dårlig økonomi ikke hindrer barn og unges deltaking i ønsket kultur/idrett, blant annet gjennom økning av kontantkassa.
 • gratis hall- og baneleie og dirigenttjenester for barn og ungdom.
 • stans i nedbygging av natur- og friluftsareal.
 • å realisere «Ungdomskvartalet».
 • en inkluderende kommune, på tvers av kjønnsidentitet, etnisitet, funksjonsnivå, seksuell legning, alder og religiøs overbevisning.
 • å framskaffe livssynsåpne seremonirom over hele kommunen.

Næring

Molde har et allsidig og omstillingsdyktig næringsliv. I regionen vår har vi også sterke landbruksområder, havbruksnæring og turisme. Vi er nå inne i en økonomisk krevende tid, samtidig som vi er helt avhengige av å utvikle dagens næringer og av å klare å skape nye næringer å leve av i framtiden. Kommunens samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, sammen med velfungerende kommunale tjenester, er det viktigste kommunen kan levere for å legge til rette for næringslivet. Gode kommunale tjenester, for eksempel barnehageplasser, er godnæringspolitikk!

SV er Norges eneste rødgrønne parti, og vi jobber for et rettferdig grønt skifte. Skal vi klare dette, må interessene og behovene til vanlige mennesker, og naturens tålegrenser, settes først. Disse behovene må være førende for næringspolitikken lokalt og nasjonalt. Næringsaktiviteten må være bærekraftig, ikke bare økonomisk, men også sosialt og miljømessig.

Molde SV vil arbeide for:

 • at sirkulærøkonomi må ligge til grunn for all næringsaktivitet.
 • en kunnskapsbasert arealplanlegging og gode planprosesser som gir nødvendige avklaringer og forutsigbarhet for nærngslivet.
 • økt selvforsyning.
 • at kommunen gjennom sine innkjøp etterspør grønne løsninger.
 • tilbud om kontorfellesskap for bedrifter og enkeltmannsforetak også i distriktene.
 • et sterkt jordvern. De naturbaserte næringene våre er viktige for matforsyningen, og for å opprettholde bosetting og gode lokalsamfunn.
 • arbeide for at småbruk og andre boliger i distrikta blir brukt som helårsboliger framfor å bli feriehus.
 • et bærekraftig reiseliv som kommer lokalsamfunnet til gode.

Molde kommune – en ansvarlig arbeidsgiver

SVs mål er et arbeidsliv for alle. Molde kommune er en stor arbeidsgiver som sysselsetter mer enn 2300 årsverk. Trepartssamarbeidet er grunnpilaren i å skape et demokratisk og trygt arbeidsliv. Molde kommune skal være en foregangskommune når det kommer til utvida partssamarbeid. Vi skal involvere og lytte til fagfolka våre både når det gjelder organisasjons- og tjenesteutvikling. I en situasjon med hardere kamp om arbeidskraft, blir det viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.

Molde SV vil:

 • at kommunen skal jobbe for tilstrekkelig og kvalifisert bemanning, med sikte på flest mulig fulle, faste stillinger, både i hjemmebaserte tjenester og på institusjonene.
 • at Molde skal være en foregangskommune når det kommer til partssamarbeid. Møtene i administrasjonsutvalget er viktige.
 • redusere unødvendig rapportering og gi mer tillit til fagfolkene i kommunen.
 • legge til rette for etter- og videreutdanning.
 • ha en bemanningsnorm i barnehagene som gjelder hele åpningstiden
 • ha prosjekt der en ser på om økt grunnbemanning kan realiseres innenfor kommunens budsjettmessige ramme.
 • at det som hovedregel lyses ut hele stillinger innen helse, velferd- og oppvekstsektoren.
 • fjerne/redusere ufrivillig deltid ved at deltidsansatte, i tråd med lov- og avtaleverk, skal få tilbud om økt stilling før det utlyses nye stillinger.
 • sikre profittfri velferd.
 • utvide tiltak som «Sommerjobb for 16-åringer» som rekrutteringstiltak.
 • jobbe for at kommunen tar imot flere lærlinger på aktuelle områder for virksomheten.
 • ha et tett samarbeid med NAV, flyktningtjenesten og andre aktuelle instanser i kommunen for å rekruttere flere og samtidig bekjempe utenforskap.
 • styrke samarbeidet med «Helt med».